Tướng: 101
Skin: 160
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 536
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,100,000 đ
5,612,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 657
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,200,000 đ
6,624,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 366
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,600,000 đ
8,832,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 440
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,520,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 424
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 501
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
11,700,000 đ
10,764,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 328
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,600,000 đ
6,072,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 371
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 447
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,100,000 đ
5,612,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 535
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,700,000 đ
8,004,000 đ ATM
Tướng: 92
Skin: 172
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,700,000 đ
8,004,000 đ ATM