Tướng: 101
Skin: 160
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 310
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,600,000 đ
8,832,000 đ ATM
Tướng: 69
Skin: 120
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,500,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 366
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,600,000 đ
8,832,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 413
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
11,100,000 đ
10,212,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 424
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 501
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
11,700,000 đ
10,764,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 333
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,800,000 đ
5,336,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 247
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,600,000 đ
4,232,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 535
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,700,000 đ
8,004,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 246
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,700,000 đ
5,244,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 442
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,400,000 đ
5,888,000 đ ATM