Tướng: 108
Skin: 259
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,300,000 đ
8,556,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 396
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,520,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 298
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,600,000 đ
5,152,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 396
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,520,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 371
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,800,000 đ
5,336,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 304
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,700,000 đ
5,244,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 422
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,800,000 đ
7,176,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 360
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,600,000 đ
5,152,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,250,000 đ
2,990,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,150,000 đ
2,898,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 516
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
17,500,000 đ
16,100,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 529
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,200,000 đ
11,224,000 đ ATM