Tướng: 118
Skin: 771
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
35,000,000 đ
32,200,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 374
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
8,700,000 đ
8,004,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 545
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,999,999 đ
7,360,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 540
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
11,999,999 đ
11,040,000 đ ATM