Tướng: 117
Skin: 616
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
16,800,000 đ
15,456,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 160
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 93
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
10,000,000 đ
9,200,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 448
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,200,000 đ
6,624,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 363
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
11,100,000 đ
10,212,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 273
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,520,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 370
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 437
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 548
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,800,000 đ
7,176,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 616
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
17,400,000 đ
16,008,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 504
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
18,600,000 đ
17,112,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 449
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,200,000 đ
6,624,000 đ ATM