Tướng: 117
Skin: 505
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,700,000 đ
8,004,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 369
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,000,000 đ
8,280,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 654
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
18,000,000 đ
16,560,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 504
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,600,000 đ
6,072,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 411
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 478
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 383
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,800,000 đ
5,336,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 532
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,500,000 đ
6,900,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 407
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,520,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 526
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
19,200,000 đ
17,664,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 370
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,400,000 đ
5,888,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 418
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM