Tướng: 118
Skin: 492
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,400,000 đ
5,888,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 494
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
14,999,999 đ
13,800,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 515
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,200,000 đ
7,544,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 537
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 537
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,796,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 551
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,999,999 đ
8,280,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 561
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
13,999,999 đ
12,880,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 584
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
15,500,000 đ
14,260,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 611
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,999,999 đ
12,880,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 666
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
24,500,000 đ
22,540,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 700
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
18,200,000 đ
16,744,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 721
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
21,000,000 đ
19,320,000 đ ATM