Tướng: 83
Skin: 158
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,416,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 173
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,508,000 đ ATM
Tướng: 94
Skin: 105
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,508,000 đ ATM
Tướng: 95
Skin: 156
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 221
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,500,000 đ
3,220,000 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 233
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,324,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 239
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,600,000 đ
5,152,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 253
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
7,999,999 đ
7,360,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 169
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,324,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 164
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,200,000 đ
4,784,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 256
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,324,000 đ ATM
Tướng: 107
Skin: 204
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
8,200,000 đ
7,544,000 đ ATM