Tướng: 116216
Skin: 312
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,000,000 đ
2,760,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 487
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 321
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 49
Skin: 90
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ
2,944,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 357
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,000,000 đ
1,840,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 283
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 292
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,000,000 đ
2,760,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 134
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 230
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 230
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 94
Skin: 166
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,000,000 đ
2,760,000 đ ATM
Tướng: 94
Skin: 166
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,000,000 đ
2,760,000 đ ATM