Tướng: 117
Skin: 312
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 440
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ
2,944,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 321
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 270
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,700,000 đ
2,484,000 đ ATM
Tướng: 86
Skin: 145
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 283
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ
2,944,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 253
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 134
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 269
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,500,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 230
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,300,000 đ
3,956,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 219
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,300,000 đ
3,956,000 đ ATM
Tướng: 94
Skin: 166
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM