Tướng: 115
Skin: 396
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 107
Skin: 195
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ
2,392,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 396
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,400,000 đ
4,048,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 262
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 107
Skin: 195
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,700,000 đ
2,484,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 195
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 340
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 51
Skin: 59
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 292
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 91
Skin: 155
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 333
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 78
Skin: 165
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,800,000 đ
2,576,000 đ ATM