Tướng: 117
Skin: 450
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,500,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 251
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,400,000 đ
4,048,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 260
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,400,000 đ
4,048,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 297
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 306
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 263
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 333
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,864,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 284
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 280
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 313
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,500,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 272
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 365
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,900,000 đ
3,588,000 đ ATM