Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
1,012,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
1,012,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,800,000 đ
2,576,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,400,000 đ
2,208,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,242,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
1,012,000 đ ATM
Tướng: 60
Skin: 101
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,760,000 đ
2,539,200 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 198
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 145
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng: 91
Skin: 140
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 205
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM