Tướng: 110
Skin: 168
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 50
Skin: 73
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 317
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 140
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
1,196,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,400,000 đ
1,288,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,400,000 đ
2,208,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,150,000 đ
2,898,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,650,000 đ
2,438,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,150,000 đ
2,898,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,242,000 đ ATM