Tướng: 111
Skin: 219
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng: 119
Skin: 291
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,760,000 đ
2,539,200 đ ATM
Tướng: 96
Skin: 184
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,260,000 đ
1,159,200 đ ATM
Tướng: 53
Skin: 137
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,120,000 đ
2,870,400 đ ATM
TTT
Tướng: 116
Skin: 193
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 165
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 190
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 260
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 224
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 252
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 44
Skin: 65
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 213
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM