Tướng: 119
Skin: 340
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,400,000 đ
2,208,000 đ ATM
trang thong tin
Tướng: 119
Skin: 259
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,320,000 đ
1,214,400 đ ATM