Tướng: 117
Skin: 320
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,400,000 đ
4,048,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 390
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,000,000 đ
3,680,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 291
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 261
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 191
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,000,000 đ
3,680,000 đ ATM
Tướng: 85
Skin: 156
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 390
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,000,000 đ
3,680,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 284
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,496,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 320
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ
2,392,000 đ ATM
Tướng: 45
Skin: 51
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,852,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 262
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 316
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ
3,036,000 đ ATM