Tướng: 117
Skin: 208
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,560,000 đ
1,435,200 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 214
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 222
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,320,000 đ
1,214,400 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 210
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng: 45
Skin: 70
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,104,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 148
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,334,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 239
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,334,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 229
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng: 30
Skin: 41
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,400,000 đ
2,208,000 đ ATM
TTT
Tướng: 118
Skin: 234
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,080,000 đ
993,600 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,900,000 đ
2,668,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,650,000 đ
2,438,000 đ ATM