Tướng: 103
Skin: 131
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 175
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
506,000 đ ATM
Tướng: 105
Skin: 137
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
630,000 đ
579,600 đ ATM
Tướng: 105
Skin: 147
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
460,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 158
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
630,000 đ
579,600 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 150
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ
690,000 đ ATM
Tướng: 92
Skin: 154
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
368,000 đ ATM
Tướng: 80
Skin: 105
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
322,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 108
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
322,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 148
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
506,000 đ ATM
Tướng: 105
Skin: 162
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
630,000 đ
579,600 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 150
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
506,000 đ ATM