Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
598,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
950,000 đ
874,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
670,000 đ
616,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng: 45
Skin: 50
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
230,000 đ ATM