Tướng: 98
Skin: 131
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 148
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
520,000 đ
478,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM
Tướng: 69
Skin: 65
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
480,000 đ
441,600 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 00
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
368,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 130
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
520,000 đ
478,400 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 154
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 198
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 173
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 216
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM