Tướng: 115
Skin: 202
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 186
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 189
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 158
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 205
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 200
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 183
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 206
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 179
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 215
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 208
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 88
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
386,400 đ ATM