Tướng: 115
Skin: 197
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 169
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 195
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 188
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
TTT
Tướng: 54
Skin: 57
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
TTT
Tướng: 110
Skin: 141
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM
TTT
Tướng: 113
Skin: 182
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 107
Skin: 200
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 146
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
TTT
Tướng: 86
Skin: 113
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
386,400 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 203
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 203
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM