Tướng: 84
Skin: 140
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
TTT
Tướng: 21
Skin: 8
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 174
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 217
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 141
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 200
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 158
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 189
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 184
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 190
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 201
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 174
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
920,000 đ ATM