Tướng: 28
Skin: 18
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
360,000 đ
331,200 đ ATM
Tướng: 40
Skin: 48
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
250,000 đ
230,000 đ ATM
Tướng: 105
Skin: 146
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
960,000 đ
883,200 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 154
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 86
Skin: 142
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 186
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
720,000 đ
662,400 đ ATM