Tướng: 100
Skin: 109
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
386,400 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 116
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
460,000 đ ATM
Tướng: 72
Skin: 136
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 190
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 186
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 108
Skin: 171
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 168
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 161
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
552,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 177
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 163
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 173
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
662,400 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 192
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
782,000 đ ATM